LCP Psycholog, Psychoterapia, Psychoterapeuta Łódź

Aktualności ŁCP

 
 • Grupowe superwizje dla osób zainteresowanych Psychodynamicznym Studium Socjoterapii

  Osoby zainteresowane udziałem w przyszłorocznej edycji Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży zapraszamy do udziału w nieodpłatnych grupowych spotkaniach superwizyjnych. Pierwsze spotkanie odbędzie się 27.01.2016 r. w godzinach 18:30-20. Superwizje odbywały się będą w siedzibie Łódzkiego Centrum Psychodynamicznego, ul. Przyszkole 2 lok. 15 w Łodzi.

  Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt i zgłoszenia do Pawła Karawajczyka: 661 454 171; pawel.karawajczyk@gmail.com lub Danuty Pisarek: 601-332-469; danpis@interia.pl.

 • Psychodynamic Psychotherapy in English in Łódź

  Psychotherapy is a method of treatment that works through psychological means (conversation, non-verbal behaviour, reflection on emotions, developing the therapeutic relationship) in order to reduce patient’s difficulties and, if possible, remove the source of these difficulties.

  The psychodynamic approach to psychotherapy derives from classical and modern psychoanalysis which states that human functioning is based upon the interaction of unconscious drives and forces within the person and is shaped by the experience of care (usually received from parents) in the early childhood. Psychodynamic psychology reflects on these unconscious forces within the individuals in order to make sense of their relationships, experiences and how they see the world.

  Psychodynamic psychotherapy proves to be highly successful in the areas of change regarding the self-experience and the experience of others and the outer world. It facilitates development of stable way of dealing with e.g. prolonged sadness, depression, anxiety, physical symptoms without physical basis, persistent feelings of isolation and loneliness, sexual difficulties. It helps to build up more realistic self-esteem which enables individual to feel more adequately about oneself and the others, and thus to establish lasting and satisfying relationships. Psychodynamic psychotherapy is less efficient when it is concerned with individual’s behavioural habits therefore we do not offer help with e.g. quitting smoking.

  Every psychotherapeutic process is preceded by 1-3 initial sessions. At this stage, we focus on the current situation of an individual, his or her difficulties and their links with the past. Together we endeavour to identify repeating patterns in the individual’s life and discuss the aims of the therapeutic work. When we agree to work together, the following sessions usually take place once or twice a week. Each session lasts 50 minutes, it starts and ends precisely on the agreed time.

  To book an appointment please contact Paweł Karawajczyk
  telephone: +48 661 454 171
  email: pawel.karawajczyk@gmail.com

 • 2016 - Majowe Seminarium Psychodynamiczne

  W maju 2016 Seminarium Psychodynamicznego dotyczyło przeciwprzeniesienia, czyli – najogólniej mówiąc – uczuć przeżywanych przez terapeutę w kontakcie z pacjentem.

  Wyjątkowo, podczas dyskusji teoretycznej przeczytaliśmy na głos fragmenty literatury na temat przeciwprzeniesienia. Dotyczyły one typowych reakcji przeciwprzeniesieniowych przeżywanych przez psychoterapeutów w pracy z pacjentami cierpiącym na głębokie zaburzenia osobowości, szczególnie o strukturze osobowości typu borderline. Należą do nich: poczucie winy terapeuty, przeżywane przez terapeutę fantazje ratunkowe na temat pacjenta, a w ich wyniku możliwość przekroczenia granic settingu. Omówiliśmy również okresowe przeżywanie w pracy z tymi pacjentami przez psychoterapeutów skrajnie silnych uczuć, jak wściekłość czy nienawiść, lęk lub przerażenie, oraz – okazjonalnie lub chronicznie – poczucia bezradności i bezwartościowości. Dla lepszego zrozumienia pojęcia przeciwprzeniesienia, za H. Rackerem rozróżniliśmy przeciwprzeniesienie zgodne z self pacjenta i komplementarne, czyli związane z reprezentacją jego obiektu wewnętrznego.

  Również część warsztatowa przebiegała na tym seminarium inaczej, ponieważ w trakcie pokazowej scenki obrazującej pracę z pacjentem młodzieżowym zrobiliśmy przerwę, aby przedyskutować przeciwprzeniesieniowe uczucia terapeutki i ich prawdopodobny wpływ na jej postawę i stosowane interwencje (np. uciekanie się do pytań, rezygnując z wyrażania komentarzy i obserwacji). Dzięki dyskusji mogliśmy zauważyć, jak zmieniają się nasze uczucia przeciwprzeniesieniowe w odpowiedzi na materiał wnoszony przez pacjentkę – zawierały zarówno empatyczne współczucie (po części na skutek przeciwprzeniesienia zgodnego), jak i irytację i gniew (odzwierciedlające przeciwprzeniesienie komplementarne). Z perspektywy psychodynamicznej uznajemy, że ich rozeznawanie może pogłębiać diagnostyczne rozumienie pacjenta, a zdolność psychoterapeuty do doświadczania ich i integrowania w swojej postawie przyczyniają się do terapeutycznej zmiany pacjenta w procesie psychoterapii.

 • 2016 - Kwietniowe Seminarium Psychodynamiczne

  W kwietniu 2016 tematem naszego Seminarium Psychodynamicznego były ustalenia dotyczące settingu czyli formy i ram w psychoterapii.

  Lektura dostarczyła nam inspiracji do dyskusji na temat praktycznych kwestii dotyczących umowy pomiędzy terapeutą i pacjentem na temat rozpoczynanej psychoterapii. Najpierw omówiliśmy fundamentalne dla możliwości efektywnej pracy terapeutycznej uzgodnienie dotyczące współpracy i zaangażowania ze strony pacjenta, definiując przy tym pokrótce rolę terapeuty raczej jako współpracownika w tym procesie niż jednostronnie narzucającego rozwiązanie autorytetu. Przedyskutowaliśmy konieczne do uzgodnienia z pacjentem praktyczne kwestie związane z ramami psychoterapii, takimi jak miejsce i czas odbywania sesji, ich częstotliwość, brak kontaktu fizycznego, czy nieutrzymywanie z pacjentem relacji pozaterapeutycznej. Żywą dyskusję wzbudziła sprawa honorarium terapeuty, a prawdopodobnie najwięcej kontrowersji spektrum ustaleń na temat odwoływania sesji przez pacjenta w kontekście ponoszonych (lub nie) przez niego opłat za nieodbyte sesje. Staraliśmy się przeanalizować możliwe konsekwencje rozmaitych postaw terapeuty w tym względzie dla procesu prowadzonej przez niego psychoterapii. Większa jednomyślność zapanowała podczas omówienia polityki dotyczącej przyjmowania prezentów – szczególnie wszyscy zgodziliśmy się co do zasady podjęcia wysiłku na rzecz badania i zrozumienia emocjonalnego znaczenia prezentu. Ze względu na ograniczenia czasowe seminarium nie udało nam się przedyskutować całości materiału, np. kwestii dotyczących poufności i jej ograniczeń.

  Część warsztatową stanowiła prezentacja pierwszej konsultacji psychologicznej w spotkaniu z pacjentką nieposiadającą wiedzy i rozumienia czym jest psychoterapia ani poczucia potrzeby skorzystania z tej formy leczenia, poza otrzymanym uprzednio zaleceniem lekarskim. Terapeutka, po zwięzłym zebraniu informacji na temat podstawowych dolegliwości pacjentki, starała się przedstawić, w jaki sposób terapia może okazać się pomocna w rozwiązywaniu tych trudności. W dyskusji grupowej staraliśmy się dostrzec w tej postawie terapeutki zarówno pożądane (a wręcz godne pozazdroszczenia!) ciepło emocjonalne względem pacjentki i empatię wobec jej cierpienia, jak i przeciwprzeniesieniową reakcję na subtelny nacisk pacjentki, aby uzyskać wsparcie i opiekę. Z perspektywy psychodynamicznej przypuszczamy, że gdyby taki wzorzec relacji terapeutycznej znacząco nasilił się i długotrwale w terapii dominował oraz był realizowany bez rozeznania przeciwprzeniesienia, mógłby nasilać ryzyko znaczących trudności w procesie psychoterapii.

 • 2016 - Marcowe Seminarium Psychodynamiczne

  W marcu 2016 tematyką naszego Seminarium Psychodynamicznego w Łódzkim Centrum Psychodynamicznym były kwestie związane z oporem w psychoterapii.

  W oparciu o lekturę omówiliśmy psychoanalityczne rozumienie oporu oraz jego ochronną funkcję. Pokrótce rozważaliśmy rozmaite przejawy świadomego oporu, takie jak np. zatajanie istotnych informacji – uznając je za zgodne z ogólnym rozumieniem obecnym w psychologii i innych modalnościach psychoterapii. Skoncentrowaliśmy się jednak przede wszystkim na istotnym z perspektywy terapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej rozumieniu nieświadomych form oporu. Rozpoznaliśmy wśród nich m.in. poczucie pacjenta, że nie ma o czym z nami mówić, pozorny brak emocji w jego wypowiedziach, niektóre znaczące i symboliczne aspekty mowy ciała, całkowitą koncentrację tylko na przeszłości lub tylko na teraźniejszości, unikanie tematów związanych z popędowością, nawyki takie jak np. przygotowywanie się do każdej sesji, czy np. regularne spóźnienia, utrzymujące się poczucie pacjenta, że jest znudzony swoją terapią, pozorny brak życia wewnętrznego przejawianego w fantazjach, pragnieniach, snach. Przedyskutowaliśmy w tym kontekście czym jest opór charakterologiczny, na czym polega opór pochodzący z superego, czy wreszcie: jak rozumieć opór przeniesieniowy. Ważną konkluzją naszej dyskusji było stwierdzenie, że wszystkie formy oporu dostarczają nam istotnych informacji o pacjencie i w ten sposób stanowią wskazówkę w prowadzeniu terapii. Zaś w samym pacjencie – odpowiednio ukazane – mogą rozbudzać terapeutyczną ciekawość własnego życia psychicznego.

  Część warsztatową poświęciliśmy technicznym aspektom kluczowej w psychoterapii psychodynamicznej analizy oporu – poczynając od obserwacji oporu, poprzez jego klaryfikację, interpretację i podejmowane wielokrotnie w różnych kontekstach przepracowywanie. Pozwoliło nam to dostrzec, jak trudną sztuką jest poruszanie kwestii oporu pacjenta w procesie psychoterapii i jak silnych uczuć, aby problematyką oporu się nie zajmować może doświadczyć psychoterapeuta. Nazwaliśmy to przeciwoporem, który nierozeznany poprzez własną refleksję terapeuty, konsultacje koleżeńskie i – przede wszystkim – superwizję stanowi istotny czynnik ryzyka niepowodzenia lub pozornych tylko efektów w psychoterapii.

 • 2016 - Lutowe Seminarium Psychodynamiczne

  Seminarium Psychodynamiczne w lutym 2016 poświęciliśmy omówieniu interwencji stosowanych w psychoterapii psychodynamicznej.

  Na podstawie przeczytanej lektury najpierw przedyskutowaliśmy dawne zalecenia związane z postawą analityczną (neutralność, anonimowość i wstrzemięźliwość) oraz ich dzisiejsze zastosowanie w postępowaniu psychoterapeuty psychodynamicznego. Omówiliśmy interwencje stosowane w psychoterapii psychodynamicznej, odnosząc je do celu pracy terapeutycznej w odpowiedzi na diagnozowaną głębokość zaburzeń pacjenta. Określiliśmy interpretację, obserwację, klaryfikację i konfrontację jako techniki bliższe biegunowi terapii ekspresywno-wglądowej. Interwencje wspierające, charakterystyczne dla psychodynamicznej psychoterapii wspierającej, zawierają zaś zachęty do ujawnienia szczegółów, empatyczne komentarze, elementy psychoedukacji, a nawet udzielanie porad i pochwał. Na podstawie zawartych w literaturze opisów przypadków przeanalizowaliśmy różnicę pomiędzy subtelnym, często zawstydzającym pacjenta i przez to skrywanym, ale w przeważającej mierze miłym dla terapeuty przeniesieniem erotycznym, typowym dla części pacjentów neurotycznych, a wyrazistym, domagającym się odwzajemnienia, lecz zawierającym przede wszystkim ukryty pierwiastek agresywny, przeniesieniem erotyzowanym, charakterystycznym dla części pacjentów głębiej zaburzonych.

  Wyjątkowo, ze względów dydaktycznych, część warsztatowa seminarium składała się tym razem z odegrania dwóch krótszych scenek konsultacyjnych. Pozwoliło nam to zaobserwować odmienną postawę terapeutów i wachlarz stosowanych przez nich interwencji w odpowiedzi na odmienną psychopatologię pacjenta. Bardziej wstrzemięźliwa, wycofana, „ekranowa” postawa terapeuty, posługującego się w znacznej mierze technikami ekspresywno-wglądowymi, stała się odpowiedzią na materiał – jak się wydaje – zdrowszej, bardziej neurotycznej pacjentki. Skontrastowana została z nią bardziej zaangażowana emocjonalnie, wspierająca, opiekuńcza postawą terapeutki stosującej w przewadze interwencje wspierające względem pacjentki cierpiącą na znacząco głębszą psychopatologię.

 • 2016 - Styczniowe Seminarium Psychodynamiczne

  Styczniowe Seminarium Psychodynamiczne poświęciliśmy wybranym elementom psychopatologii, która w rozumieniu psychodynamicznym może pochodzić w przeważającej mierze z konfliktów intrapsychicznych, deficytów (np. środowiskowych) lub defektów organicznych.

  W części teoretycznej spotkania omówiliśmy 2 artykuły naszych nauczycieli z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego: „Użyteczność pojęcia deficytu i defektu w procesie psychoterapii” autorstwa Pawła Glity i „Przerwanie terapii jako cena utrzymania pozycji terapeutycznej. Opis przypadku pacjentki z osobowością zależną” Mariusza Ślosarczyka. Zainspirowani pierwszym z nich, przedyskutowaliśmy możliwe źródła psychopatologii oraz sposób ich konceptualizacji i dobór optymalnej techniki psychoterapeutycznej. W odniesieniu do drugiego z nich, na podstawie opisu przypadku pacjentki z osobowością zależną rozważaliśmy różnice pomiędzy humanistycznym i psychodynamicznym paradygmatem myślenia w psychoterapii (np. traktowanie zależności tylko jako potrzeby rozwojowej, czy także jako możliwej obrony osobowościowej) i wynikające z nich konsekwencji dla postawy i sposobu pracy terapeuty.

  W scence warsztatowej jedna z uczestniczek seminarium odegrała pacjentkę o osobowości w przeważającej mierze niedojrzałej. Zastanawiając się w grupie nad przeżywanymi podczas obserwacji tego kontaktu emocjami, mieliśmy okazję doprecyzować rozegraną przez pacjentkę w werbalnym i niewerbalnym dialogu z terapeutką grę przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniową. W sferze spekulacji pozostało bardziej konfliktowe lub – do czego skłanialibyśmy się bardziej – deficytowe źródło problematyki pacjentki.

 • 2015/2016 - Grudniowe Seminarium Psychodynamiczne

  Grudniowe Seminarium Psychodynamiczne poświęcone zostało diagnozie w ujęciu psychodynamicznym. Jej kluczową kwestią jest uwzględnienie w zgłaszanej przez pacjenta problematyce poziomu jego organizacji osobowości.

  W części teoretycznej spotkania omówiliśmy cechy charakterystyczne 3 poziomów organizacji osobowości (psychotycznego, borderline i neurotycznego) oraz odpowiadających im stadiów rozwoju psychoseksualnego (odpowiednio: oralnego – związanego z zależnością, analnego – problematyka separacji-indywiduacji oraz edypalnego – konflikt pomiędzy wstydem i poczuciem winy a podjęciem inicjatywy). Przedyskutowaliśmy wstępnie wynikające z diagnozowanego poziomu organizacji osobowości wskazania do rodzaju pracy terapeutycznej (bardziej wspierającej lub wglądowej) oraz cele psychoterapii (np. częściowe uwolnienie od konfliktu poprzez analizę obron u pacjentów neurotycznych oraz wsparcie funkcjonowania psychospołecznego poprzez wzmocnienie bardziej adaptacyjnych obron u pacjentów psychotycznych). Uczyliśmy się rozróżniać objaw nerwicowy (o dość dobrze wyodrębnionym początku, znacznej egodystoniczności, zdolności do samoobserwacji u pacjenta oraz jego nasilonym lęku motywującym go do samodzielnego zgłoszenia się po pomoc) od problematyki zaburzeń osobowości (rozwijające się stopniowo, raczej wpływające na gorsze samopoczucie i funkcjonowanie w sposób nieostry, nieraz egosyntoniczne, pacjenci zgłaszający się niejednokrotnie namówieni przez bliskich i oczekujący „uleczenia” raczej niż współpracy z terapeutą).

  Część warsztatowa seminarium ilustrująca kontakt terapeutyczny z pacjentką wykazującą zaburzenia osobowości pozwoliła omówić mechanizmy obronne charakterystyczne dla osobowości zorganizowanej na poziomie borderline. Zobaczyliśmy „na żywo” przejawy działania mechanizmów rozszczepienia i zaprzeczenia oraz idealizacji i dewaluacji. Dyskusja na temat uczuć grupy obserwującej oraz osoby odgrywającej terapeutkę ukazała nam zarówno subtelne, jak i bardzo klarowne reakcje przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowe odgrywane w diadzie terapeutycznej.

 • 2015/2016 - Listopadowe Seminarium Psychodynamiczne

  Za nami pierwsze w tym roku akademickim Seminarium Psychodynamiczne w Łodzi. Udało nam się zorganizować kilkunastoosobową grupę uczestników żywo zainteresowanych psychoterapią w ujęciu psychodynamicznym. Planowany cykl seminariów zainspirował do udziału zarówno osoby pracujące już zawodowo jako psychologowie i pedagodzy, jak i studentów psychologii. Cieszymy się, że poza uczestnikami mieszkającymi w Łodzi są wśród nas także osoby przyjezdne!

  W części teoretycznej spotkania omówiliśmy podstawowe założenia psychoterapii psychodynamicznej – m.in. często spotykane mity na temat naszej pracy, znaczenie nieświadomości w rozumieniu psychodynamicznym, pojęcia przeniesienia i przeciwprzeniesienia, wieloaspektowość objawów doświadczanych przez naszych pacjentów. Dyskutowaliśmy na temat klasycznych koncepcji Zygmunta Freuda – jego wczesnego modelu topograficznego, ujmującego życie psychiczne w metaforze góry lodowej, której widzimy tylko wierzchołek (świadomość), częściowo dostrzegamy to, co znajduje się płytko pod wodą (przedświadomosć), a zupełnie nie dostrzegamy ogromnej części tego, co mieści się w głębinach (nieświadomość). Poznaliśmy także założenia jego późniejszego, dojrzalszego modelu strukturalnego, ujmującego życie psychiczne w kategoriach energii popędowej (id), mediatora (ego) i nakazowo-zakazowej instytucji nadzorczej (superego).

  Część warsztatowa seminarium zaowocowała żywą dyskusją na temat doświadczenia w kontakcie z pacjentem chorującym na schizofrenię. Odegrana scenka terapeutyczna umożliwiła nam dostrzeżenie w praktyce pojęć teoretycznych – stosowanych przez pacjenta mechanizmów obronnych, rozwijanego przez niego przeniesienia i doświadczanego w odpowiedzi przez terapeutę przeciwprzeniesienia. Bezpośrednio zauważyliśmy wpływ nieuświadamianego przeciwprzeniesienia na zastosowane interwencje terapeutyczne.

 • GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB Z DDA / DDD

  ORGANIZACJA SPOTKAŃ:

  • Miejsce i czas: Łódzkie Centrum Psychodynamiczne, Łódź, ul. Przyszkole 2 lok.16
  • Poniedziałki, godz.: 17.00-19.00
  • Pierwsza sesja: 19.10.2015 r.
  • Zajęcia w małej grupie – do 10 osób. Grupa ma charakter zamknięty – nie można dołączyć do niej po rozpoczęciu pracy.
  • Grupa rozpocznie się po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby uczestników.
  • O udziale w grupie decyduje przejście wstępnych konsultacji z osobą prowadzącą.
  • Udział w grupie jest odpłatny.

  W RAMACH ZAJĘĆ GRUPY:

  Praca nad osobistymi problemami, postrzeganiem i rozumieniem siebie, poprawą relacji z innymi, konstruktywnym radzeniem sobie z emocjami oraz poprawą jakości swojego życia.

  GRUPĘ PROWADZI:

  Agnieszka Borowicz-Bartosik

  Psycholog i psychoterapeutka. Ukończyła Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, gdzie też uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty. Uzyskała dyplom psychoterapeuty realizując 4-letni program w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
  REKRUTACJA: Osoby zainteresowane udziałem w grupie proszone są o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą w celu ustalenia terminu rozmowy wstępnej kwalifikującej do udziału w grupie.

   

  Kontakt: Agnieszka Borowicz-Bartosik,

  Tel. 506 057 569, Email: agnieszkaborowicz@onet.pl

  Więcej na stronie:   http://psychoterapia-lodz.pl/psychoterapia-dda-ddd/

 • Zapraszamy na 40-godzinny Trening Interpersonalny

  Zespół Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Łodzi ogłasza nabór na 40-godzinny Trening Interpersonalny

  Oferta udziału skierowana jest do wszystkich, którzy są zainteresowani diagnozą i usprawnieniem własnych umiejętności interpersonalnych oraz lepszym zrozumieniem siebie.

  Terminy: 17.05.2015 r. (niedziela), 13-14.06.2015 r. (sobota-niedziela)
  Miejsce: Łódzkie Centrum Psychodynamiczne, ul. Przyszkole 2 lok.15, Łódź

  GRUPĘ PROWADZI:

  Cena regularna: 300 zł
  Cena promocyjna*: 200 zł

  * Z promocji mogą skorzystać: studenci psychologii, pedagogiki, socjologii oraz pracownicy oświaty, pomocy społecznej lub kuratorzy sądowi.

  Trening spełnia wymogi rekomendacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  Zgłoszenia i kontakt: Danuta Pisarek, telefon: 601-332-469

  Email: danpis@interia.pl

  Więcej na stronie:  http://www.studium-socjoterapii.pl/