Psychoterapia grupowa dla dorosłych

Psychoterapia grupowa otwiera możliwość pracy nad relacjami między członkami małej grupy oraz nad ich osobistymi problemami. Dostarcza również pola dla zrozumienia ich wpływu na codzienne funkcjonowanie osoby oraz tego jak ona poprzez swoje zachowania, milczenie lub wypowiedzi, oddziałuje na pozostałe osoby w grupie i jaki ma to znaczenie dla niej i dla całej grupy. Dzięki temu uczestnik grupy może w praktyce skorygować swoje postawy i postępowania wobec bliskich osób spoza grupy.

Podstawą psychoterapii grupowej jest założenie, że zarówno badanie, jak i leczenie różnych form zaburzeń psychicznych pojedynczych osób może i powinno odbywać się w grupie, poprzez grupę i przy udziale grupy (za J. Pawlik, Psychoterapia analityczna). Grupa stanowiąca swoisty mikrokosmos stwarza odpowiednie środowisko dla korektywnego doświadczenia emocjonalnego oraz zrozumienia znaczenia relacji interpersonalnych.

Celem pracy w grupie jest umożliwienie takich zmian u jej uczestników, aby mogli oni w grupie i po za nią korzystać z bardziej dla nich korzystnych, dojrzałych i samodzielnie wypracowanych rozwiązań. Dzieje się to dzięki temu, że źródłem nowych doświadczeń jest zachowanie innych członków grupy, postawa terapeuty oraz reakcje grupy jako całości.

Praca w grupie oparta jest na kilkumiesięcznym cyklu spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają po 2 godziny każde. Warunkiem wstępnym udziału w terapii grupowej jest odbycie konsultacji wstępnych, polegających na indywidualnej rozmowie z psychoterapeutą i dotyczących zgłaszanych problemów, motywacji do wzięcia udziału w terapii, zarysu historii życia oraz warunków udziału w grupie. Koszt udziału w jednej sesji wynosi 80 zł. Szczegółowe informacje o naborze i warunkach prowadzonych terapii grupowej można znaleźć w zakładce Aktualności.