Psychoterapia indywidualna dla dorosłych

Psychoterapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych.

Dla kogo jest ta metoda leczenia?

Psychoterapia psychodynamiczna jest przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych głębszym poznaniem przyczyn swoich problemów, uzyskaniem głębokich i trwałych zmian struktury osobowości oraz poprawą sposobów radzenia sobie z trudnościami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nasza metoda pracy odpowiednia jest dla osób, które cierpią na rozmaite trudności bądź zaburzenia w zakresie życia psychicznego, np. nadmierny smutek, nieadekwatnie niskie poczucie własnej wartości, przekraczający możliwości radzenia sobie lęk i niepokój, znaczące problemy w relacjach z innymi ludźmi, trudność w kontrolowaniu własnej złości, agresywności lub seksualności, i inne.

Jak wygląda oferowana przez nas metoda leczenia?

Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacji psychologicznej, na której jest zbierany wywiad, ustalamy naturę problemu oraz najbardziej odpowiednią formę pomocy. Jeżeli wspólnie podejmiemy decyzję o rozpoczęciu procesu psychoterapii, następnym krokiem jest określenie zasad prowadzenia terapii (settingu terapeutycznego) oraz celów terapeutycznych, które w czasie wspólnej pracy będziemy starali się osiągnąć.

Terapia polega na rozmowie, w której pacjent w możliwie najbardziej swobodny, otwarty i spontaniczny sposób komunikuje terapeucie swoje myśli, skojarzenia, uczucia, fantazje, a czasami także sny. Wszystkie one mogą dotyczyć wydarzeń z dnia codziennego, wydarzeń z przeszłości oraz dominujących w danym czasie odczuć i wyobrażeń pacjenta na temat terapeuty. Terapeuta uważnie przygląda się także innym obszarom aktywności pacjenta, takim jak jego niewerbalne komunikaty, jego zachowanie, czy „zapominanie” bądź pomijanie istotnych tematów. Celem tych działań terapeuty jest pomoc pacjentowi w uzyskaniu głębszego rozumienia emocjonalnego sensu wyłaniającego się z jego słów i zachowań, a dzięki temu umożliwienie mu lepszego zrozumienia siebie, swoich objawów, przeżywanych pragnień i stawianych sobie celów oraz doświadczanych niepokojów.

Głównymi technikami naszej pracy terapeutycznej są klaryfikacje, czyli uściślanie znaczenia wypowiedzi pacjenta, konfrontacje, które umożliwiają ukazanie niespójności w postrzeganiu danych kwestii przez pacjenta, oraz interpretacje, czyli przedstawienie hipotez na temat przyczyn i celów danego sposobu zachowania, przeżywania bądź postrzegania stosowanego wobec konkretnych spraw przez pacjenta. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta psychoterapia psychodynamiczna ma charakter bardziej wglądowy, tj. skupiający się na poznawaniu i analizowaniu wewnętrznego świata psychicznego pacjenta, lub bardziej wspierający, gdzie terapeuta bardziej skoncentrowany jest na pomocy pacjentowi w przezwyciężeniu przerastających go trudności.

Sesje terapeutyczne w Łódzkim Centrum Psychodynamicznym trwają 50 minut. Proponowana przez nas częstotliwość spotkań to zazwyczaj 1 sesja tygodniowo (czasami zdarza się, że z uwagi na charakter zgłaszanych trudności są to 2 sesje w tygodniu), odbywające się w regularnym rytmie, zwyczajowo (o ile to możliwe ze strony pacjenta) w tym samym dniu tygodnia i o stałej godzinie. W uzasadnionych przypadkach uwzględniamy możliwość łączenia pracy psychoterapeutycznej z leczeniem farmakologicznym. Psychoterapia psychodynamiczna jest procesem umożliwiającym głębokie zmiany wewnętrzne, które przekładają się na znaczącą zmianę funkcjonowania, dlatego zaliczana jest do psychoterapii długoterminowych, trwających dłużej niż 6 miesięcy.

 

Czym jest kontrakt terapeutyczny?

W procesie psychoterapii pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą zawierany jest kontrakt terapeutyczny, który określa ramy terapii, czyli tzw. setting. Kontrakt terapeutyczny to rodzaj umowy między pacjentem a psychoterapeutą, w której obie strony świadomie ustalają warunki i cele dalszej współpracy. Kontrakt terapeutyczny zwykle jest zawierany po kilku wstępnych spotkaniach konsultacyjnych, kiedy zostanie podjęta obopólna decyzja o rozpoczęciu procesu terapii. Istotne jest to, że kontrakt terapeutyczny jest ustalany wspólnie przez pacjenta i terapeutę i reguluje on wzajemne zobowiązania.

Kontrakt obejmuje:

  • Cele terapii
  • Szacunkowy czas trwania terapii
  • Miejsce odbywania się psychoterapii
  • Częstotliwość i czas trwania sesji
  • Formę pracy terapeutycznej
  • Poufność terapii i jej ograniczenia (tajemnica zawodowa psychoterapeuty)
  • Zasady odwoływania spotkań
  • Zasady dotyczące kontaktu pacjenta z terapeutą pomiędzy sesjami
  • Sposób płacenia za sesje i wysokość honorarium terapeuty
  • Sposób zakończenia terapii

Kontrakt terapeutyczny ma na celu uporządkowanie wzajemnych oczekiwań pacjenta i terapeuty dotyczących wspólnej pracy terapeutycznej, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pacjentowi poprzez określenie ram psychoterapii i obowiązków psychoterapeuty, oraz zapewnienie terapeucie kontroli nad przebiegiem terapii.

Jak umówić się na wizytę?

W celu umówienia się na pierwszą wizytę (wstępną konsultację) należy zadzwonić pod numer telefonu wybranego specjalisty. Jeżeli nie uda się Państwu dodzwonić, prawdopodobnie oznacza to, że w tym czasie terapeuta prowadzi sesję i nie może odebrać. Zachęcamy do pozostawienia krótkiej informacji ze swoimi danymi kontaktowymi na poczcie głosowej wybranego specjalisty, co znacząco ułatwi nam kontakt zwrotny. Terapeuta bezzwłocznie skontaktuje się z Państwem telefonicznie.